اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 11403

شناسه ملی: 10220164465

تاریخ ثبت: 1388/12/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: 1 3 استان آذربایجان غربی شهر ارومیه چهارراه آزادگان خ شهید درستکار

تاریخ تاسیس: 1388/12/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/1/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ با استعفای امیر نصیری همپا از سمت مدیرعاملی شرکت موافقت شد. 2 ـ آقای هژار مدرسی خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت هییت مدیره مورخ 4/12/1388 انتخاب شد. 3 ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و آقای امیرنصیری همپا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره یا آقای امیرنصیر همپا منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 8/2/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. مسیول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 9/12/1388 تحت شماره 11403 و شناسه ملی 102201XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 15/12/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام خدمات کنترل و بازرسی در امور ساخت و ساز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان آذربایجان غربی ـ شهر ارومیه چهارراه آزادگان خ شهید درستکار پ 147 طبقه همکف 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1220/10710 مورخ 4/12/1388 نزد بانک ملت شعبه کاشانی ارومیه پرداخت گردیده است. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وحید حسین زاده به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای مهدی مالک مقدم به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای امیر نصیری همپا به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای محمدرضا شیدایی به عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای امیر نصیری همپا به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردید. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای ناصر مهرافشان به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای جعفر شکرالهی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی