اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1163

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/6/82 انجام شبکه آبرسانی و زه کشی و خطوط انتقال آب و سایر تاسیسات مربوط به ماده 2 اساسنامه اضافه گردید. رییس ثبت یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی