اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 350251

شناسه ملی: 10103971357

تاریخ ثبت: 1388/03/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/03/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/03/10:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 10/3/1388 تحت شماره 350251 و شناسهملی 101039XXXX7 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 10/3/1388 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1ـ موضوع شرکت: خدماتی شامل نظافت اماکن عمومی و خصوصی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی 2ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3ـ مرکز اصلی شرکت: 1ـ3ـ استان تهران ـ شهر تهران جردن خ دستگردی برج ابن سینا واحد 13 4ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال میباشد. 5ـ اولین مدیران شرکت: 1ـ5ـ آقای میثم عبداالهی فر بسمت رئیس هیئتمدیره، 2ـ5ـ خانم صدیقه ربی و ناشی بسمت نایب رئیس هیئتمدیره، 3ـ5ـ آقای میثم عبداالهی فر به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 7ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی