اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1056

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 4/7/88 شرکت مزبور که در مورخ 2/10/88 از لحاظ واریز هزینه های ثبتی تکمیل گردیده است: الف: آقایان صالح سفاری بسمت رییس هییت مدیره، زبیر سفاری بسمت نایب رییس هییت مدیره، زکریا سفاری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و عبدالجواد سفاری بسمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل به همراه مهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. ج: مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. د: آقایان احمد سفاری و رسول بخش رییسی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. م: روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/11/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 2/10/85 شرکت مزبور که در تاریخ 7/11/85 به این مرکز واصل گردیده است: الف: آقایان صالح سفاری به سمت رییس هییت مدیره، زبیر سفاری به سمت نایب رییس هییت مدیره ، زکریا سفاری به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و عبدالجواد سفاری به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ب: مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای منفرد مدیر عامل بهمراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ج: مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. مرکز ثبت سازمان منطقه آزاد قشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطورفوق العاده هیئت مدیره مورخ 28/9/83 شرکت مزبور: الف: درنتیجه نقل وانتقالات بعمل آمده درشرکت شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک عبارتند از: آقایان زبیرسفاری، صالح سفاری، عبدالجواد سفاری هریک بتنهایی دارنده بیست درصد ازکل سهم الشرکه معادل یکصدو بیست میلیون ریال و ذکریا سفاری دارنده چهل درصد ازکل سهم الشرکه معادل دویست و چهل میلیون ریال می باشند. ب: سرمایه شرکت مندرج درماده 4اساسنامه به ششصدمیلیون ریال نقدی منقسم به یکصدسهم بانام شش میلیون ریالی که تماما ازطرف کلیه شرکاء پرداخت و دراختیار هیئت مدیره قرار گرفته است افزایش و اصلاح یافت. پ: نوع شرکت مندرج درماده یک اساسنامه ازمسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر واصلاح یافت. ج: آقایان صالح سفاری بسمت رئیس هیئت مدیره، زبیرسفاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ذکریا سفاری بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. چ: مکاتبات، اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی ازقبیل چک، سفته و بروات و عقوداسلامی و قراردادها باامضای مدیرعامل منفردا همراه بامهرشرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضای منفرد رئیس هیئت مدیره بهمراه مهرشرکت معتبرمی باشد. و: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. هـ: آقایان احمد سفاری و عبید ملاحی لافتی بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ی: روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. مرکز ثبت سازمان منطقه آزادقشم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی