اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 27431

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/04/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/2/87 شرکت مزبور که در تاریخ 25/3/87 واصل گردید: آقای نادرقلی افشار به سمت بازرس اصلی و خانم اکرم بهرامی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا پورذهبی سعیدآبادی و محسن دیوسالار و فرخ دیوسالار که آقایان محمدرضا پورذهبی به سمت رییس هییت مدیره ، محسن دیوسالار به سمت نایب رییس هییت مدیره، فرخ دیوسالار به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی