اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 391

شناسه ملی: 14007105230

تاریخ ثبت: 1396/07/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 7481418999

آدرس: فارس شهر دبیران دبیران خیابان دین و دانش کوچه مدرسه امنه پلاک 0 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/07/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/12:

تاسیس شرکت تعاونی زرین پرور دبیران در تاریخ 12/07/1396 به شماره ثبت 391 به شناسه ملی 140071XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تولید و پخش محصولات دام وطیور سایر فعالیتها مرتبط به شرح ماده 3 اساسنامه طبق قوانین جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: فارس شهر دبیران ـ دبیران ـ خیابان دین و دانش ـ کوچه مدرسه امنه ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 748141XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 10 , 500 , 000 ریال می باشد منقسم به 35 سهم سیصد هزار ریالی که مبلغ 3500000 ریال آن طی گواهی شماره 74/5182/62 مورخ 28/06/96 پرداخت شده است. اولین مدیران: خانم صغری سلیمانی شیری به شماره ملی 257055XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم اضحی سلیمانی شیری به شماره ملی 257057XXXX و به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم آمنه سلیمانی شیری به شماره ملی 257255XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای داود سلیمانی شیری به شماره ملی 654003XXXX و به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به مدت 3 سال خانم آسیه شریعتی به شماره ملی 654010XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک, سفته, برات و اوراق بهادار با امضا ثابت آقای داود سلیمانی شیری (مدیرعامل) به اتفاق آمنه سلیمانی شیری (رییس هییت مدیره) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای داود سلیمانی شیری (مدیرعامل) و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسین: رضا سلیمانی شیری فرزند صفدر کد ملی 248018XXXX به سمت بازرس اصلی شرکت و محمدرضا سلیمانی شیری کد ملی 654967XXXX به سمت بازرس علی البدل شرکت تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 960712XXXX93668 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرین دشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی