اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 522551

شناسه ملی: 14007400269

تاریخ ثبت: 1396/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 1 نفر

آدرس: شهرستان تهران تهران مرتضوی خیابان خوش خیابان مالک اشتر پلاک 799 طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1396/11/16

کد پستی: 1346746585

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود طب آرام دینا درتاریخ 16/11/1396 به شماره ثبت 522551 به شناسه ملی 140074XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: آرایش و پیرایش و ماساژ درمانی و انواع ماساژ و کلیه کارها و اعمال وابسته در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: شهرستان تهران تهران ـ مرتضوی ـ خیابان خوش ـ خیابان مالک اشتر ـ پلاک 799 ـ طبقه همکف کدپستی 134674XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 1 , 000 , 000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم لیلا محمدحسنی پایدار به شماره ملی 005482XXXX دارنده 990 , 000 ریال سهم الشرکه خانم شهلا اسماعیلی همراه به شماره ملی 405100XXXX دارنده 10 , 000 ریال سهم الشرکه اولین مدیر: خانم لیلا محمدحسنی پایدار به شماره ملی 005482XXXX به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ 961116XXXX78637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی