اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 172059

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده و سالیانه مورخ 4/3/82 شرکت مزبور که در تاریخ 1/3/82 واصل گردیده: 1- ترازنامه و حساب و سود وزیان سال مالی 1381 به تصویب رسید. 2- آقای وارطان مناسیان کشمش بسمت بازرس اصلی و آقای شاهمیر حمیدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 3- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید بند 2 از ماده 13 اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه اصلاح شد. 4- اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. رازمیک سلماسی آراکلیان هاکوپ ملک هاکو پیا نس رضا محمدی باهر آرمن آساتور یانس واهه وارتوان محمدعلی خاکبان. 5- بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 4/3/82 آقایان رازمیک سلماسی آراکلیان بسمت عضو هیئت مدیره و رضا محمدی باهر بسمت عضو نایب رئیس هیئت مدیره و هاکوپ ملک هاکوپیانس بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی