اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 540

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/07/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/07/09

آدرس: مشکین شهر خیابان شهدا محله ولی آباد مغلزه ولیزاده

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1382/07/09:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه ای از اساسنامه و تقاضانامه و شرکتنامه شرکت طبیعت سرشت(با مسئولیت محدود) که تحت شماره540 مورخه9/7/82 در شعبه داخلی ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مشکین شهر به ثبت رسیده و ازلحاظ امضای ذیل دفاتر به مورخ13/7/82 تکمیل گردیده برای اطلاع عموم آگهی میگردد: 1- نام و نوع شرکت: طبیعت سرشت(با مسئولیت محدود) 2- موضوع شرکت: ارائه طرح‚ مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به ساختمان سازی ‚ تاسیسات مکانیکی‚ حرارتی‚ برودتی و استفاده از اعتبارات وامی بانکها‚ شرکت در مزایده ها و مناقصه های بخش خصوصی ودولتی 3- مرکز اصلی شرکت: مشکین شهر- خیابان شهداء- محله ولی آباد- مغلزه ولیزاده-پلاک85 4- مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود است. 5- موسسین و شرکاء شرکت: سمیران ولیزاده آچی- حسین ولیزاده آلوچی- ناصر ولیزاده آلوچی 6- سرمایه شرکت: مبلغ 1000000 ریال به صورت نقد می باشد. 7- مدیران شرکت و دارندگان حق امضاء: سمیران ولیزاده آلوچی به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین ولیزاده به سمت عضو هیئت مدیره و ناصر ولیزاده آلوچی به سمت مدیرعامل انتخاب و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک‚ سفته‚ بروات‚ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان مشکین شهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی