اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2089

شناسه ملی: 14003782528

تاریخ ثبت: 1392/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 15 نفر

آدرس: مرند روستای قره تپه کدپستی 5434131197/6 مدیران و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند

تاریخ تاسیس: 1392/09/11

کد پستی: 5417635535

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/03:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/09/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس حاتمی اقدم با کد ملی ( 158287XXXX ) به سمت رییس هییت مدیره و آقای ابراهیم نجفی با کد ملی ( 158291XXXX ) نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین حاتمی اقدم با کد ملی ( 158155XXXX ) به سمت منشی هییت مدیره و آقایان اصغر اکبری ثانی با کد ملی ( 158291XXXX ) و سعید نجفی قره تپه با کد ملی ( 158345XXXX ) به عنوان عضو اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. آقای اصغر اکبری ثانی با کد ملی ( 158291XXXX ) به سمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. مقرر و مصوب گردید کلیه اسناد تعهدآور بانکی و قرارداد ها و سفته و برات پس از تصویب هییت مدیره با امضای آقای اصغر اکبری ثانی با کد ملی ( 158291XXXX ) مدیرعامل آقای عباس حاتمی اقدم با سمت رییس هییت مدیره ودر غیاب آقای عباس حاتمی اقدم رییس هییت مدیره با امضای ابراهیم نجفی با سمت نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. وکلیه اوراق عادی و مکاتبات با امضای آقای اصغر اکبری ثانی با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980203XXXX23776 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/09/1396 و تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلانهای مالی مربوط به سالهای 94 ، 93 ، 92 و 95 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. آقایان عباس حاتمی اقدم به کد ملی ( 158287XXXX ) و اصغر اکبری ثانی به کد ملی ( 158291XXXX ) و ابراهیم نجفی به کد ملی ( 158291XXXX ) و حسین حاتمی اقدم به کد ملی ( 158155XXXX ) و سعید نجفی قره تپه به کد ملی ( 158345XXXX ) به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال و آقایان احمد شبانی به کد ملی ( 158155XXXX ) و خیراله فریدی ثانی به کد ملی ( 158308XXXX ) به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. آقایان غلامعلی سلطانعلی پور به کد ملی ( 158154XXXX )به عنوان بازرسان اصلی برای مدت یکسال و آقای فخرالدین شفق به کد ملی ( 158301XXXX ) به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 980203XXXX31460 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/24:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخه 11/9/92 که طی نامه شماره 10061 13/9/92 به تایید اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مرند رسیده است، شرکت تعاونی سد عمران قره تپه دویست و شصت و یک سیصد و هفت در تاریخ 23/09/1392 شماره ثبت 2089 و شناسه ملی 140037XXXX8 در این اداره بثبت رسید که خلاصه شرکتنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 نام شرکت: تعاونی سد عمران قره تپه دویست و شصت و یک سیصد و هفت. 2 موضوع شرکت: توزیعی و مطابق ماده 3 اساسنامه می باشد. 3 مبدا و مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 4 سرمایه اولیه: مبلغ 60 میلیون ریال منقسم به 200 سهم 300 هزار ریالی که کل مبلغ فوق طی گواهی 645/1102 مورخه 10/9/92 بحساب شرکت نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرند واریز گردیده است. 5 مرکز اصلی شرکت: مرند روستای قره تپه کدپستی 543413XXXX/6 مدیران و اختیارات آنها و اشخاصی که حق امضا دارند: اصغر اکبری ثانی کد ملی 158291XXXX و کدپستی 541763XXXX و علیرضا عسگروند کد ملی 158155XXXX و کدپستی 543413XXXX و عباس حاتمی اقدم کد ملی 158287XXXX و کدپستی 541386XXXX و ابراهیم نجفی کد ملی 158291XXXX و کدپستی 541781XXXX و علیرضا حاتمی اقدم کد ملی 158155XXXX و کدپستی 541681XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و هلال تاوس زاده کد ملی 158155XXXX و کدپستی 543518XXXX و محسن نجفی کد ملی 158296XXXX و کدپستی 541683XXXX به عنوان اعضای علیالبدل هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب شدند. عباس حاتمی اقدم به عنوان رییس و ابراهیم نجفی به عنوان نایب رییس و علیرضا حاتمی اقدم به عنوان منشی هییت مدیره و اصغر اکبری ثانی به عنوان مدیر عامل تعیین و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره با امضای عباس حاتمی اقدم و در غیاب ایشان با امضای ابراهیم نجفی باتفاق امضای اصغر اکبری ثانی و مهر شرکت دارای اعتبار بوده و اوراق عادی و نامهها با امضای اصغر اکبری ثانی و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 بازرسان شرکت: احمد شفق کد ملی 158298XXXX و کدپستی 541673XXXX به عنوان بازرس اصلی و اسلام شفق کد ملی 158154XXXX و کدپستی 517865XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. 8 روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ش 001190XXXX111371XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک مرند

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی