اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 6686

شناسه ملی: 10220108223

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1391 شرکت با مسیولیت محدود ابنیه گستر باختر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 شرکت مزبور منحل گردید. 2 آرش محمود سیه بازی به عنوان مدیر تصفیه بمدت دو سال بنشانی ارومیه بلوار آزادگان شهرک پرواز 24 متری اداره راه پلاک 52 انتخاب گردید. 3 امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 7/3/91 تکمیل شد. رییس ثبت ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی