اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 951

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/08/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/08/13

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 18/9/86 که طی تاییدیه شماره 1513ـ 20/9/86 اداره تعاون دلیجان واصل گردید: 1ـ تعداد سهام از پنجاه و سه سهم به نود و دو سهم دویست هزار ریالی و سرمایه از ده میلیون و ششصد هزار ریال به هجده میلیون و چهارصد هزار ریال افزایش یافت. 2ـ ماده 7ـ اساسنامه بدین شرح اصلاح شد. رئیس ثبت اسناد دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که طی تاییدیه شماره 1240- 7/8/86 اداره تعاون دلیجان واصل گردید و در تاریخ 13/8/86 تحت شماره 951 در این اداره به ثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود: 1- موضوع شرکت: تهیه زمین و ساخت مسکن برای اعضا 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان مهندس هاشمی، خیابان امام موسی صدر، کوچه دوم 4- سرمایه شرکت: مبلغ چهار میلیون ریال منقسم به بیست سهم دویست هزار ریالی بانام که تماماً پرداخت گردیده است. 5- اولین مدیران شرکت: علیرضا یوسفی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عباس جلالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی محمدی به سمت منشی هیئت مدیره و ابوذر بربری به سمت عضو علیالبدل برای مدت سه سال و سید عباس جلالی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6- دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7- بازرس اصلی و علیالبدل: آقای سید رحمان جلالی به سمت بازرس برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد و املاک دلیجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی