اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3091

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 10/6/83 که در تاریخ 15/7/83 واصل گردید: آقای علی اصغر قدیری، حسینعلی کرم الدین، گل محمد قدس به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد معماریان به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود برومند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. برابر صورتجلسه هییت مدیره آقای علی اصغر قدیری به عنوان رییس و گل محمد قدس به عنوان نایب رییس و حسینعلی کرم الدین به عنوان عضو و مدیر عامل انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای منفرد مدیرعامل و رییس هییت مدیره یا باتفاق نایب رییس مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات و نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت سمنان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی