اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 48

شناسه ملی: 14007177200

تاریخ ثبت: 1396/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

آدرس: سردشت بسیج کوچه یاس 9 خیابان آزادگان طبقه اول

کد پستی: 5961956416

تاریخ تاسیس: 1396/08/09

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/09:

تاسیس موسسه غیر تجاری جمعیت خیریه و عام المنفعه طنین ندای رحمت سردشت درتاریخ 09/08/1396 به شماره ثبت 48 به شناسه ملی 140071XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام خدمات امور خیریه در همه ابعاد مادی و معنوی برای تمامی طبقات محروم، مستمند و اقشار کم درآمد جامعه در حدود امکانات موسسه.روش اجرا: جمع آوری کمک ها، هدایا، نذورات مردمی برابر قوانین و مقررات جاری ـ تامین و خرید مواد غذایی، پوشاک و سایر ملزومات مورد نیاز خانواده های نیازمند ـ همکاری با سایر موسسات خیریه فعال جهت رشد و پیشرفت اهداف جمعیت خیریه ـ ایجاد زمینه های شغلی و کار برای اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه جهت اشتغالزایی و ایجاد زمینه خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار و خانواده های دارای سرپرست از کار افتاده ـ اعطای کمک های مقطعی و یا ماهیانه حسب مورد به خانواده های نیازمند ـ برگزاری همایش ها و کنفرانس ها و گردهمایی ها در راستای اهداف جمعیت خیریه صرفا با اخذ مجور از مبادی مربوطه ـ ایجاد فرهنگ کارآفرینی و اشتغال مولد و کمک به مددحویان در مسیر اشتغال فعال و سازنده ـ قبول وقف و وصیت برابر مقررات و قوانین جاری ـ جذب حامی برای خانواده های نیازمند و کم بضاعت با نظارت جمعیت ندای رحمت ـ برگزاری کارگاه های آموزشی و ارایه مشاوره در راستای اهداف جمعیت خیریه صرفا با اخذ مجوز از مبادی مربوطه. مطابق مجوز شماره 713/1551 ـ 1435 تاریخ مجوز 18/07/1396 فرمانداری شهرستان سردشت. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: سردشت بسیج کوچه یاس 9 خیابان آزادگان طبقه اول کد پستی 596195XXXX دارایی موسسه ومیزان دارایی هر یک از موسسین: مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال نقدی است که خانم ستاره فتاح پور دارای 300000 ریال، خانم جمیله عزیزی دارای 300000 ریال، خانم گل بهار سواره دارای 300000 ریال، خانم فخریه رستمیانی دارای 300000 ریال، خانم لاوین سالاری دارای 300000 ریال میباشند. اولین مدیران: خانم ستاره فتاح پور 288901XXXX به سمت عضو و رییس هییت مدیره، خانم جمیله عزیزی 288985XXXX به سمت عضو و نایب رییس هییت مدیره، خانم گل بهار سواره 288978XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خزانه دار، خانم فخریه رستمیانی 288900XXXX به سمت عضو هییت مدیره، خانم لیلا معروف زاده به سمت عضو هییت مدیره، آقای محمد مزین 288978XXXX و خانم رعنا محمدی 288925XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. خانم ستاره فتاح پور 288901XXXX به سمت مدیرعامل به مدت یک سال انتخاب شد. ضمنا خانم هما احمدی 288901XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم لاوین سالاری 288978XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار رییس یا نایب رییس هییت مدیره و مهر جمعیت خیریه ندای رحمت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش 960810XXXX21619 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سردشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی