اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 32330

شناسه ملی: 10530444919

تاریخ ثبت: 1390/01/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/01/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/01/15:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انحلال شرکت به دلیل عدم فعالیت مورد تصویب قرار گرفت. آقای سید احسان موسوی به سمت مدیر تصفیه شرکت تعیین گردید. آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه به نشانی شیراز باهنر جنوبی زاگرس 8/17 ساختمان سینا واحد 7 ـ کدپستی 717793XXXX8 تعیین گردید. ش 951225XXXX75410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 15/1/1390 تحت شماره 32330 و شناسه ملی 105304XXXX9 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 17/1/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تعمیرات بردهای الکترونیکی و نصب و راه اندازی، سخت افزار کامپیوتر، تعمیرات تلفن همراه با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان فارس، شهر شیراز سی متری چهار راه مشیر نو ساختمان بهراد واحد 5 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای وحید رضا جاویدی قراچه بسمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای احسان موسوی بسمت عضو هییت مدیره 3 ـ 5 ـ آقای احسان موسوی بسمت مدیرعامل بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی