اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1720

شناسه ملی: 14007919945

تاریخ ثبت: 1397/08/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

آدرس: شهر قدس ، کاوسیه ، بلوار انقلاب ، کوچه گل گندم ، پلاک 1 طبقه اول واحد 2 باکد

کد پستی: 3751874577

تاریخ تاسیس: 1397/08/09

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

1,000,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/03/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقای علی صالح زاده به شماره ملی 042112XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/38 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/000/000/8 ریال به مبلغ 000/000/000/46 ریال افزایش داد. خانم ساناز محمدی به شماره ملی 031126XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/000/12 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 000/000/000/8 ریال به مبلغ 000/000/000/20 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/16 ریال به 000/000/000/66 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. -لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: آقای علی صالح زاده به شماره ملی 042112XXXX دارنده 000/000/000/46 ریال سهم الشرکه، خانم ساناز محمدی به شماره ملی 031126XXXX دارنده 000/000/000/20 ریال سهم الشرکه. ش 980322XXXX49262 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ساناز محمدی به کد ملی 031126XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/500/7 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 000/000/000/8 ریال افزایش داد و علی صالح زاده به کد ملی 042112XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/500/7 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به 000/000/000/8 افزایش داد درنتیجه سرمایه شرکت از 000/000/000/1 ریال به 000/000/000/16 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا پس از افزایش سرمایه: ساناز محمدی دارنده 000/000/000/8 ریال سهم الشرکه و علی صالح زاده دارنده 000/000/000/8 ریال سهم الشرکه مرکز اصلی شرکت به: شهر قدس، کاوسیه، بلوار انقلاب، کوچه گل گندم، پلاک 1 طبقه اول واحد 2 باکد پستی 375187XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 970905XXXX69414 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/09:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود فولاد دانا گستر صالح درتاریخ 09/08/1397 به شماره ثبت 1720 به شناسه ملی 140079XXXX5 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:خرید و فروش و واردات و صادرات آهن آلات از قبیل (آهن، ورق آهن، ورق استیل، ورق گالوانیزه وانواع آهن آلات ومیلگرد)عقد قرارداد با تمام ارگانهای دولتی وخصوصی، نهاد ها، سازمانها و اخذ وام از بانک های دولتی، خصوصی وموسسات مالی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان قدس ـ بخش مرکزی ـ شهر قدس ـ محله سرخه حصار ـ بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج ) ـ خیابان مسجد (فجر) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 375315XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1XXXXXXXX0 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ساناز محمدی به شماره ملی 031126XXXX دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه آقای علی صالح زاده به شماره ملی 042112XXXX دارنده 500000000 ریال سهم الشرکه اعضا هییت مدیره خانم ساناز محمدی به شماره ملی 031126XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت نامحدود آقای علی صالح زاده به شماره ملی 042112XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی، وهمچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار آسیا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970809XXXX54941 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی