اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10598

شناسه ملی: 10630164958

تاریخ ثبت: 1389/04/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1389/04/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/04/13:

2,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/4/1389 تحت شماره 10598 و شناسه ملی 106301XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/4/1389 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ثارالله آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و بسته بندی انواع مواد لبنی شیر پاستوریزه شیرکاکایو ماست دوغ خامه پنیر انواع بستنی و کشک و صادرات ب کشورهای همسایه. 2 ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمان ـ شهر کرمان خ شهرک صنعتی جنب بهشت زهرا 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/2 ریال منقسم به یکصد سهم 000/20 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 739 مورخ 24/3/1389 نزد بانک ملی شعبه زرند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ خانم نرگس دهقان توکلی به سمت رییس هییت مدیره 2 ـ 5 ـ آقای محمود پوررضایی به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محمود پوررضایی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا منفرد مدیرعامل مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیت مدیره مهر شرکت معتبر میباشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای احمد دولتی راینی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 8 ـ آقای احمد پوررضایی نسب راینی به عنوان بازرس علی البدل. ثبت شرکتهای ثبت کرمان واحد ثبتی کرمان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی