اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 9283

شناسه ملی: 10780127983

تاریخ ثبت: 1388/05/24

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/05/24

آدرس: 1 3 استان مرکزی ، شهر اراک ، خیابان دکتر بهشتی ، کوچه عدالت ، کوچه عضد 2 ، انتهای بن بست فخار ، ساختمان آجر سه سانت ،

کد پستی: 3813656149

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/05/24:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 24/5/1388 تحت شماره 9283 و شناسه ملی 107801XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 24/5/1388 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: تهیه و تامین انواع نقشه های زمین شناسی و معدن و راه، تهیه و تامین انواع اطلاعات فنی و تخصصی زمین شناسی و معدن، انجام کلیه عملایت مطالعاتی و اجرایی پروژه های زمین شناسی و معدن، تهیه و تامین کلیه تجهیزات و ملزومات پروژه های اجرایی، مطالعاتی زمین شناسی و معدن 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان مرکزی، شهر اراک، خیابان دکتر بهشتی، کوچه عدالت، کوچه عضد 2 ، انتهای بن بست فخار، ساختمان آجر سه سانت، کد پستی 381365XXXX 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - آقای اکبر اهوران به سمت رییس هییت مدیره 2 - خانم ستاره اهوران به سمت عضو هییت مدیره 3 - خانم ستاره اهوران به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی اراک

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی