اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 508310

شناسه ملی: 14006702984

تاریخ ثبت: 1396/01/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: تهران شهر تهران 17 شهریور خیابان پرچین خیابان 17 شهریور پلاک 0 مجتمع یاس بلوک 4 ورودی جنوب شرقی طبقه اول واحد 2

کد پستی: 1378782813

تاریخ تاسیس: 1396/01/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

50,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/01/23:

تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه فرآورده های سلولزی خردورز درتاریخ 23/01/1396 به شماره ثبت 508310 به شناسه ملی 140067XXXX4 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره فنی و تخصصی به فعالان بخش فرآورده های سلولزی برگزاری دوره های تخصصی آموزشی برای متقاضیان بخش صنعت و سازمان ها، طراحی و تجهیز آزمایشگاه ها و استاندارد های تخصصی انجام پروژه های پژوهشی سازمان ها و مراکز صنعتی، آینده نگری علمی در زمینه های علوم و فناوری سلولزی ارزیابی و صدور تاییدیه کیفی فرآورده های سلولزی و متخصصین مرتبط (انجام موضوعات فعالیت در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ 17 شهریور ـ خیابان پرچین ـ خیابان 17 شهریور ـ پلاک 0 ـ مجتمع یاس بلوک 4 ـ ورودی جنوب شرقی ـ طبقه اول ـ واحد 2 ـ کدپستی 137878XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 50000000 ریال منقسم به 50000 سهم 1000 ریالی با نام میباشد که مبلغ 17500000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1053 مورخ 16/08/1395 نزد بانک صادرات شعبه زیرآب پرداخت نموده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا جلالی ترشیزی به شماره ملی 089024XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای حسین جلالی ترشیزی به شماره ملی 090125XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره آقای حسن مهدیخانی به شماره ملی 279021XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین پورکریم دودانگه به شماره ملی 208008XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا شورج به شماره ملی 221806XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار آرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960123XXXX27415 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی