اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 2867

شناسه ملی: 14005509526

تاریخ ثبت: 1394/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

کد پستی: 7193688551

آدرس: شیراز خیابان قصر الدشت کوچه شماره 40 پلاک 84

تاریخ تاسیس: 1394/10/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/10/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/13:

تاسیس موسسه غیرتجاری مشاهیر فرهنگ شیراز در تاریخ 13/10/1394 به شماره ثبت 2867 به شناسه ملی 140055XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع موسسه: گردآوری، تالیف، تدوین مقالات و ترجمه (غیررسمی) متون و کتب به زبان های خارجی وبالعکس با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور باستناد مجوز شماره 23848/8 مورخ 29/09/94 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: شیراز خیابان قصر الدشت کوچه شماره 40 پلاک 84 کد پستی: 719368XXXX سرمایه موسسه: مبلغ 1000000 ریال می باشد. اولین مدیران موسسه: سیدمحمدرضا حسینی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی 239132XXXX ساکن شیراز خیابان قصر الدشت کوچه شماره 40 پلاک 84 کد پستی: 719368XXXX دارنده 100000 ریال سهم الشرکه و الهام محمدی نژاد به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 229755XXXX ساکن شیراز خیابان قصرالدشت کوچه شماره 40 پلاک 84 کدپستی: 719368XXXX دارنده 900000 ریال سهم الشرکه برای مدت 5 سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق,اسناد بهادار, تعهدآور بانکی, قراردادها و نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل هییت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس موسسه: آقای سیدمحمد رضا محمدی نژاد به عنوان بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردیده است. ش 941013XXXX02914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی