اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4973

شناسه ملی: 10860997564

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

کد پستی: 1981119475

آدرس: واحد ثبتی قم به واحد ثبتی تهران تهران خیابان 20 متری گل رخ خیابان گلگشت پلاک 12 طبقه 1 واحد جنوبی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/07/10:

100,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/07/06:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/03/05:

1,400,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصوره کاظمی فرد به شماره ملی 038367XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره سید مجید چراغچی به شماره ملی 003720XXXX به سمت رییس هییت مدیره رقیه عباسی به شماره ملی 037064XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به عنوان اعضای هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی محمد کردی به شماره ملی 038664XXXX به عنوان بازرس اصلی محمد روشن پور به شماره ملی 038080XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند امضا اوراق بهادار واسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها وعقود اسلامی واوراق عادی واداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 990206XXXX91469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عداد اعضای هییت مدیره 3 الی 5 نفر می باشد. و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید پ 990206XXXX36912 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به ادرس: قم میدان معلم خیابان معلم ساختمان عمرانیه طبقه 5 اداری واحد 514 کدپستی 371583XXXX تاسیس گردید. پ 950628XXXX82855 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/28:

آگهی تغییرات شرکت مهندسی عصر سازان صنعت پویا سهامی خاص به شماره ثبت 491050 و شناسه ملی 108609XXXX4 پیرو اگهی های به شماره مکانیزه 139530XXXX92000276 و 139530XXXX92000277 مورخ 4/2/95 اعلام می دارد: در اگهی های مذکور کد ملی اقای سید محمد چراغچی اشتباه درج گردیده که صحیح ان 038091XXXX می باشد و بدینوسیله اصلاح می گردد.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/11/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم منصوره کاظمی فرد به شماره ملی 038367XXXX و آقای سیدمحمد چراغچی به شماره ملی 003720XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای علی محمد کردی به شماره ملی 038664XXXX و محمد روشن پور به شماره ملی 038080XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش 950204XXXX55113 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمد چراغچی به شماره ملی 003720XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم منصوره کاظمی فرد به شماره ملی 038367XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و روح اله عبد اللهی به شماره ملی 038521XXXX به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییت مدیره) برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره منفرداً و با مهر شرکت می باشد. ش 950204XXXX63489 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت از واحد ثبتی قم به واحد ثبتی تهران: تهران ـ خیابان 20 متری گل رخ ـ خیابان گلگشت ـ پلاک 12 طبقه 1 واحد جنوبی کدپستی 198111XXXX تغییر یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 950204XXXX53255 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/08:

به استناد صورتجلسه هییتمدیره مورخ 17/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانمها منصوره کاظمی فرد به شماره ملی 038367XXXX به سمت رییس هییتمدیره، بتول قلندری به شماره ملی 038480XXXX به سمت نایب رییس هییتمدیره و آقای روح اله عبدالهی به شماره ملی 038521XXXX بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هییتمدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا رییس هییتمدیره و مهر شرکت میباشد. ش 500960XXXX117850XXXX اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/01/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ها بتول قلندری به شماره ملی 038480XXXX و منصوره کاظمیفرد به شماره ملی 038367XXXX به عنوان اعضای هییتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان علی محمد کردی به شماره ملی 038664XXXX و امیر حسین دادپور به شماره ملی 038415XXXX به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علیالبدل به مدت یکسال انتخاب شدند. ش 500960XXXX117850XXXX اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/23:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 10/7/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/100 ریال بمبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/100 سهم بانام 000/10 ریالی از محل آورده نقدی و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت که مبلغ 000/000/900 ریال افزایش سرمایه طی گواهی شماره 612/1027 14/6/92 بانک رفاه کارگران شعبه معصومیه قم بحساب پرداخت گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به 000/100 سهم با نام 000/10 ریالی تماماً پرداخت شده می باشد. ش 500960XXXX117566XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/04:

باستناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 6/6/92 و هییت مدیره 7/6/92 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم بلوار امین ک 3 ک سعدی جنب پ 19 کدپستی 371391XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 خانمها بتول قلندری کد ملی 038480XXXX به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید مجید چراغچی کد ملی 003720XXXX نایب رییس و منصوره کاظمی فرد کد ملی 038367XXXX (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت می باشد. 3 آقای محمد رضا حدادی مخصوص کد ملی 006024XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. ش 500960XXXX117542XXXX رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/18:

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/8/91 و هییت مدیره مورخ 7/8/91 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید قم، بلوار شهید منتظری، جنب هتل الماس، پلاک 370 واحد 3 کدپستی 371374XXXX انتقال یافت و ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. 2 خانمها بتول قلندری کد ملی 034809170 به سمت رییس هییت مدیره، آقای سید مجید چراغچی کد ملی 003720XXXX نایب رییس هییت مدیره و منصوره کاظمی فرد کد ملی 038367XXXX (خارج از اعضای هییت مدیره) به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 6/7/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ آقای سید محمد چراغچی با پرداخت مبلغ 000/500 ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال بمبلغ 000/500/1 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ آقایان سید محمد چراغچی بسمت رییس هییت مدیره، امیر حسین دادپور مدیرعامل و عضو هییت مدیره و سید ابوالحسن قریشی (خارج از شرکا) عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با رییس هییت مدیره منفردا و مهر شرکت می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس جدید: قم بلوار محمد امین، امین 3 ، کوی سعدی پلاک 19 انتقال یافت. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 5/3/87 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1 ـ خانم منصوره کاظمی فرد با پرداخت مبلغ 000/300 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/500 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/100/1 ریال به مبلغ 000/400/1 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. 2 ـ آقایان سید علی موسوی نژاد (خارج از شرکا) بسمت رییس هییت مدیره, امیر حسین دادپور مدیرعامل و عضو هییت مدیره, و سید ابوالحسن قریشی (خارج از شرکا) عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل یا رییس هییت مدیره منفرداً و مهر شرکت می باشد. رییس ثبت اسناد منطقه دو قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 15/5/86 ماده 2 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت اصلاح و بشرح ذیل تغییر یافت: انجام کلیه امور مهندسی شامل مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و اجرای کلیه طرح های صنعتی و توزیعی شامل احداث شبکه های زمینی و هوایی، روشنایی معابر، ساخت و تجهیز پست های زمینی و هوایی، فعالیت در زمینه ایجاد پروژه های مخابراتی، نصب و نگهداری سیستم های مخابراتی و تلفن های همگانی، نگهداری فضای سبز (باغبانی)، خدمات عمومی (نامه رسانی، پیشخدمتی، تلفنچی)، خدمات اداری (ماشین نویسی، امور دفتری، بایگانی، منشی گری) سرویس ایاب و ذهاب، ارایه خدمات تجاری، صادرات و واردات مرتبط با موضوع شرکت، دریافت اعتبارات و ضمانت نامه های بانکی، احداث ساختمان های مسکونی و تجاری. رییس ثبت اسناد ناحیه 2 قم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی