اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1386/10/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/10/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1386/10/16:

58,800,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/23:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره 3414 مورخ 16/10/86 در این اداره به ثبت رسیده اینک جهت اطلاع عموم به شرح ذیل آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تامین نیاز تولیدکنندگان باغداران مرکبات و کیوی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح 2 - مرکز اصلی شرکت: قایمشهر، کیاکلا، مرکز خدمات جهاد کشاورزی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: به مبلغ 000/800/58 ریال منقسم به 98 سهم 000/600 ریالی می باشد که مبلغ 000/600/19 ریال به حساب جاری شماره 3036 صندوق تعاون قایمشهر واریز گردید و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 - مدیران و صاحبان شرکت: آقای عباس درویشی به سمت رییس هییت مدیره و آقای جبار جانبازی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد ابراهیم پور محمود سارزکلا به سمت منشی هییت مدیره و آقایان رضا میرانی و احمد نصیری همگی اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان مجتبی شهابی و منوچهر محمدپور به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره به مدت سه سال انتخاب گردیده اند و همچنین آقای احمد نصیری به عنوان مدیر عامل به مدت دو سال تعیین گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و اوراق بهادار شرکت با امضای رییس هییت مدیره و امضای رضا میرانی به اتفاق امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 6 - آقایان حسن جهانیان و غلامرضا حسنی مری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. رییس ثبت اسناد و املاک قایمشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی