اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7305

شناسه ملی: 10700159976

تاریخ ثبت: 1388/02/23

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: 1 3 استان گلستان ، شهر گرگان شهرک فرهنگیان کمربندی غربی کوچه 8

تاریخ تاسیس: 1388/02/23

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/02/23:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 23/2/1388 تحت شماره 7305 و شناسه ملی 107001XXXX6 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 26/2/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کار و کارگر آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: طراحی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی، طرح و مشاوره و خدمات پیمانکاری، مدیریت پروژه های عمرانی، خرید و فروش مصالح ساختمانی و در کلیه موارد در صورت لزوم پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان گلستان، شهر گرگان شهرک فرهنگیان کمربندی غربی کوچه 8 پلاک 152 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 143 مورخ 15/2/1388 نزد بانک ملی شعبه گرگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای سید جواد ذبیحی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فاطمه ایزد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای سید یونس ذبیحی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای سید یونس ذبیحی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی باامضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری باامضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 1 ـ آقای امیر مازندرانی به عنوان بازرس اصلی. 2 ـ 2 ـ آقای فواد جعفریان به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی