اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 517500

شناسه ملی: 14007160419

تاریخ ثبت: 1396/08/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1348816345

تاریخ تاسیس: 1396/08/02

آدرس: تهران شهر تهران امام خمینی کوچه شهید یعقوب احمدی کوچه دانایی پلاک 32 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

300,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد زیربه موضوع شرکت الحاق گردید: " تولید محصولات کشاورزی و بسته بندی محصولات کشاورزی و باغی و احداث گلخانه و ارایه خدمات و تامین نیاز تولید کنندگان کشاورزی تولید محصولات دامی کشاورزی ارایه خدمات به کشاورزان نظیر تسطیح اراضی مشاوره در خصوص کشاورزی به مدت نا محدود عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و تولید قطعات بتنی به مدت نا محدود. امور پیمانکاری مربوط به ابنیه ساخت و ساز راه برق تاسیسات و کشاورزی و آب و تولید محصولات دامی و کشاورزی پس از اخذ مجوزهای لازم ازمراجع زیربط" پ 970829XXXX58104 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهدی ماستری فراهانی 544993XXXX به سمت مدیر عامل (خارج از شرکا). الهام باقری 001123XXXX به سمت عضو هییت مدیره. عاطفه سخنفر 007516XXXX به سمت عضو هییت مدیره. حامد سخنفر 007542XXXX به سمت رییس هییت مدیره -. حمید سخنفر 008212XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نا محدود انتخاب گردیدند کلیه ی اسناد و اوراق بهادار و.نامه های عادی و اداری و بروات چک و سفته با امضای رییس هییت مدیره به تنهای همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ 970619XXXX70656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضا هییت مدیره تعداد 4 نفر به 5 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح یافت. پ 970619XXXX23859 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/02:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود سدید سازان رضوان در تاریخ 02/08/1396 به شماره ثبت 517500 به شناسه ملی 140071XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: امور پیمانکاری مربوط به ابنیه، ساخت و ساز، راه، برق، تاسیسات و کشاورزی و آب و تولید محصولات دامی و کشاورزی پس از اخذ مجوزهای لازم بنا بر ضرورت درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ امام خمینی ـ کوچه شهید یعقوب احمدی ـ کوچه دانایی ـ پلاک 32 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 134881XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 300000000 ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم الهام باقری به شماره ملی 001123XXXX دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه خانم عاطفه سخنفر به شماره ملی 007516XXXX دارنده 15000000 ریال سهم الشرکه آقای حامد سخنفر به شماره ملی 007542XXXX دارنده 180000000 ریال سهم الشرکه آقای حمید سخنفر به شماره ملی 008212XXXX دارنده 90000000 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: خانم الهام باقری به شماره ملی 001123XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل، خانم عاطفه سخنفر به شماره ملی 007516XXXX به سمت عضو هییت مدیره، آقای حامد سخنفر به شماره ملی 007542XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حمید سخنفر به شماره ملی 008212XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادرسمی و بهادارو بانکی وتعهدآور شرکت ازقبیل: چک، سفته، بروات وقراردادها و اوراق عادی و اداری به امضا رییس هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ 960802XXXX40256 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی