اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 365370

شناسه ملی: 10320159694

تاریخ ثبت: 1388/10/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/30

آدرس: 1 3 استان تهران شهر تهران حکیمیه بلوار بهار خ فروردین ک شکوفه 3

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/30:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل شد و آقای مهرداد علیاری به شماره ملی 007862XXXX بنشانی تهران حکیمیه- بلوار بهار ـ خیابان فروردین- ک شکوفه 3 - پ 36 -کدپستی 165993XXXX به سمت مدیرتصفیه انتخاب شد پ 961117XXXX70367 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 30/10/1388 تحت شماره 365370 و شناسه ملی 103201XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری و ابنیه از قبیل ساخت ادوات فلزی نرده ـ پل ـ گاردریل ـ پل های هوایی ـ پل های انهار ـ ساخت ایستگاه های اتوبوس ـ پل های هوایی ـ انجام امور بازرگانی مجاز و افتتاح حساب در بانک های دولتی و خصوصی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و هرگونه فعالیت مجاز. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران حکیمیه بلوار بهار خ فروردین ک شکوفه 3 پ 36 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/3 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای مهرداد علیاری به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای حسین علیاری به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای محسن علیاری به سمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای مهرداد علیاری به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی اسناد تعهداور با امضا مدیرعامل آقای مهرداد علیاری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی