اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 414480

شناسه ملی: 10320658355

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1348686518

آدرس: شهر تهران خ هاشمی نرسیده به جیحون ک شهید معینی فر بن بست دوم پ 6 ط 3 زنگ 1

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/7/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ هاشمی نرسیده به جیحون ک شهید معینی فر بن بست دوم پ 6 ط 3 زنگ 1 کدپستی 134868XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 3/8/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی