اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14320

شناسه ملی: 10660139760

تاریخ ثبت: 1388/10/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1388/10/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/10/13:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 13/10/1388 تحت شماره 14320 و شناسه ملی 106601XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/10/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: توزیع تعمیر و تجهیز و نصب تمامی سیستمهای تاسیساتی و حفاظتی اماکن و خودرو و کالای برق و الکترونیک خانه مدرن 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان کرمانشاه، شهر کرمانشاه میدان 17 شهریور ابتدای خ 17 شهریور. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1226 مورخ 8/9/1388 نزد بانک سپه شعبه امام رضا کرمانشاه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای بهمن الهی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم اعظم فلاح نژاد مجرد بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای عرفان الهی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای عرفان الهی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری باامضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه می باشد. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم فاطمه فرجی هرسینی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم اختر عبداله پور هرسینی به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی