اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1054

شناسه ملی: 14006021823

تاریخ ثبت: 1395/05/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: کردکوی خیابان نواب صفوی خیابان رودکی نواب 9 پلاک 69

کد پستی: 4881946319

تاریخ تاسیس: 1395/05/02

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/02:

تاسیس شرکت تعاونی الماس سبز تمیشه درتاریخ 02/05/1395 به شماره ثبت 1054 به شناسه ملی 140060XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: بسته بندی وتوزیع مواد غذایی و درکلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کردکوی ـ خیابان نواب صفوی خیابان رودکی نواب 9 پلاک 69 ـ کدپستی 488194XXXX سرمایه شرکت: مبلغ شصت میلیون ریال منقسم به 6000 سهم 10000 ریالی که تعداد 6000 سهم آن بانام می باشد که مبلغ شصت میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 89/3111 مورخ 23/4/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه کردکوی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سیده الهام مداحی به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 224985XXXX . منصوره منچر به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی 224851XXXX . سیده مریم مداحی به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به شماره ملی 224011XXXX . سیما حسینی رحیمی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 224912XXXX . روح اله بنی هاشم به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 224921XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت خانم سیده مریم مداحی مدیرعامل و آقای روح اله بنی هاشم رییس هییت مدیره و در غیاب وی با امضاخانم سیما حسینی رحیمی نایب رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم سیده مریم مداحی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آرزو السادات حسینی به شماره ملی 224014XXXX به عنوان بازرس اصلی ـ حوریه درزی به شماره ملی 224914XXXX به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950502XXXX44593 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی