اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 4780

شناسه ملی: 10861214055

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/12:

پیرو آگهی شماره 6016/91/02 مورخ 20/2/1391 باستناد صورت جلسه هییت مدیره و عادی بطور فوق العاده مورخ 1/9/1391 و تاییدیه شماره 22600/11 مورخ 6/9/1391 اداره تعاون شهرستان آمل در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ بیست میلیون ریال بمبلغ شصت میلیون ریال منقسم به سیصد سهم با نام دویست هزار ریالی افزایش یافته که مبلغ افزایش سرمایه به بانک توسعه تعاون شعبه امام خمینی آمل پرداخت گردید. مسیول ثبت شرکت های آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 25363/02 5/6/1388 باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 5/1/1391 و تاییدیه شماره 3309 14/2/1391 اداره تعاون شهرستان آمل در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: 1 خانمها امیده تنکابنی و محبو به بابایی ناییج و آقای سعید تنکابنی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم سمیه ادریسی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ب: خانمها راضیه ابراهیمی و افسانه مفیدی فر به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شدند. ج: طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخه 6/1/1391 خانم امیده تنکابنی به عنوان رییس هییت مدیره و آقای سعید تنکابنی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم محبو به بابایی ناییج به عنوان منشی هییت مدیره بمدت سه سال و خانم آناهیتا نجفی به عنوان مدیر عامل شرکت بمدت دو سال منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و غیره با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. د: در آگهی تاسیس شرکت به شماره 25363/02 5/6/1388 بند شش نام خانم آناهیتا نجفی به سمت عضو هییت مدیره زاید می باشد. مسیول ثبت شرکتهای آمل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی