اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13199

شناسه ملی: 10840437007

تاریخ ثبت: 1390/11/16

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1390/11/16

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/11/16:

200,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/13:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 10/12/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم محبو به دهقان راد به سمت رییس هییت مدیره و آقای امیر باغیانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی باغیانی به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی باغیانی به سمت مدیر عامل . 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای علی باغیانی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ 13/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 934250XXXX111359XXXX اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 16/11/1390 تحت شماره 13199 و شناسه ملی 108404XXXX7 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 16/11/1390 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار کیهان آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: کلیه امور بازرگانی و بقیه بشرح ماده 2 اساسنامه میباشد و کلیه فعالیتها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان یزد ـ شهر یزد ـ ب دهه فجر کوی سعدی ک حسین زاده 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال منقسم به دوهزار سهم 000/100 ریالی که تعداد دو هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/100 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 221/20050/67 مورخ 19/10/1390 نزد بانک تجارت شعبه صفاییه یزد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی باغیانی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ آقای امیر باغیانی بسمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم محبوبه دهقان راد بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ خانم محبوبه دهقان راد بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و سایر نامه های اداری با امضای رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ آقای محمد موج کار به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ آقای مرتضی قیاسوند به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی