اطلاعات عمومی

فعال سهامی عام

شماره ثبت: 264177

شناسه ملی: 10103815211

تاریخ ثبت: 1390/05/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 19 نفر

آدرس: تهران میدان سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو شرقی پلاک 155

کد پستی: 1998644371

تاریخ تاسیس: 1390/05/30

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالمجید سراجی به شماره ملی 339168XXXX - یونس رضایی به شماره ملی 345972XXXX - محمد اشناپسند به شماره ملی 339247XXXX - عادل هادی نیا به شماره ملی 345991XXXX - عماد غیجی به شماره ملی 226997XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریتی آرمان بصیر به شناسة ملی 103206XXXX5 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی 103208XXXX2 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 951012XXXX42285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران میدان سعادت آباد میدان کاج خیابان سرو شرقی پلاک 155 کد پستی 199864XXXX تغییر یافت. عادل هادی نیا به شماره ملی 345991XXXX به سمت رییس هییت مدیره یونس رضایی به شماره ملی 345972XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره محمد اشناپسند به شماره ملی 339247XXXX به سمت عضو هییت مدیره عماد غیجی به شماره ملی 226997XXXX به سمت عضو هییت مدیره عبدالمجید سراجی به شماره ملی 339168XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عال انتخاب گردیدند. کلیة اسناد و اوراق بانکی از جمله چک، سفته و غیره و همچنین اسناد تعهدآور و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضایِ هییت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 951012XXXX27453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " گروه صنعتی چیتا خودرو " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 940117XXXX71339 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/06/18:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/4/91 شرکت مزبورکه درتاریخ 25/5/91 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 90 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به ش ملی 101006XXXX3 به سمت بازرس اصلی و محمد محمدی به ک م 350038XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی ظریفیان به ک م 280235XXXX و فریتس راینر کورتس به شماره پاسپورت 874969XXXX و میکاییل اول ریش به شماره پاسپورت 140807XXXX و کبری محقق به ک م 004320XXXX و حسام بارگاهی به ک م 350158XXXX که به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/4/91 کبری محقق به سمت رییس هییت مدیره و حسام بارگاهی به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدتقی ظریفیان به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضا از سه امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی با امضا منفرد مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. محل شعبه شرکت در منقطه آزاد انزلی به استان گیلان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی مجتمع تجاری ونوس ط 1 واحد 505 ک پ 431314XXXX منتقل گردید و حسام بارگاهی به سمت مدیر شعبه تعیین شد. پ 1624275 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/6/90 نام شرکت به صنایع خودروسازی هوتخش تغییر یافت و ماده 2 اساسنامه اصلاح گردید. به موضوع شرکت 1 احداث کارخانه تولید و مونتاژ انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و انواع کاروان و کانکس و قطعات و لوازم یدکی 2 واردات و صادرات خرید و فروش انواع خودروهای سبک سنگین و نیمه سنگین و کانکس و کاروان 3 ایجاد و ارایه نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش و گارانتی و تامین و توزیع لوازم یدکی و قطعات الحاق و ماده 3 اساسنامه اصلاح شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 3/12/90 شرکت مزبور که در تاریخ 8/12/90 واصل گردید: اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدتقی ظریفیان به شماره ملی 280235XXXX و سید مرتضی حسینی شاندیز به شماره ملی 008013XXXX و سید مجتبی حسینی شاندیز به شماره ملی 432327XXXX و حسام بارگاهی به شماره ملی 350158XXXX و کبری محقق به شماره ملی 004320XXXX ـ به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/12/90 محمدتقی ظریفیان به سمت رییس هییت مدیره کبری محقق به سمت نایب رییس هییت مدیره و سید مرتضی حسینی شاندیز به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات یا دو امضا از سه امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هییت مدیره 8/5/90 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شعبه از شرکت در استان گیلان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مجتمع تجاری ونوس ط اول واحد 338 تاسیس و ابراهیم بامدادیان به کد ملی 006725XXXX به عنوان مدیر شعبه انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 18/8/89 شرکت مزبور که در تاریخ 25/8/89 واصل گردید: سیده زهرا شعبانی صیقلانی به کد ملی 259114XXXX به سمت بازرس اصلی و حسین حسن شریف به کد ملی 053241XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کیانوش صادق دقیقی به کد ملی 273971XXXX و ارسطو یاورطلب به کد ملی 483938XXXX و محمدتقی ظریفیان به کد ملی 280235XXXX و علی حکیم عطار به کد ملی 206026300 و کبری محقق به کد ملی 004320XXXX بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/8/89 کیانوش صادق دقیقی به سمت رییس هییت مدیره، ارسطو یاورطلب به سمت نایب رییس هییت مدیره، کبری محقق به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا ثابت مدیر عامل با امضا یکی از اعضا هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و امضا سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. شعبه شرکت به نشانی استان گیلان شهر رشت بلوار گلسار نبش بلوار دیلمان ساختمان ره پیک ط سوم کدپستی 416575XXXX تعیین گردیدند مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خ شهید کلاهدوز سه راه حافظ پ 325 ط اول شرقی کد پستی 193979XXXX انتقال یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/88 شرکت مزبورکه در تاریخ 3/5/89 واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/87 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی