اطلاعات عمومی

منحل شده مسئولیت محدود

شماره ثبت: 161770

شناسه ملی: 10102044009

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 8/2/89 شرکت مذکور منحل اعلام و محمد افرا بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه تهران خ شهید بهشتی خ پاکستان کوچه شهید ساوجی نیا پ 17 طبقه 3 کدپستی 153173XXXX4 می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی