اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 166437

شناسه ملی: 10102089793

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

کد پستی: 1415774151

آدرس: تهران خیابان فاطمی روبرو وزارت کشورخیابان میرزایی بی غش 4 پلاک 7

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به تهران : خیابان فاطمی روبرو وزارت کشورخیابان میرزایی بی غش( 4 ) پلاک 7 کد پستی 141577XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 950524XXXX54715 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرسشهر تهران میدان فاطمی خیابان طباطبایی پلاک 20 واحد 3 کدپستی 141578XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه به شرح فوق اصلاح گردید. پ 940518XXXX10754 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/01/19:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/90 نشر کتاب از موضوع شرکت حذف گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/5/88 به موضوع شرکت آموزشهای حضوری و غیرحضوری از راه دور و برگزاری آزمون های الکترونیکی و غیرالکترونیکی مهارتی ادواری و استخدامی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز لازم الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی