اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 495

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/08/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورخ 5/7/82 تغییرات ذیل در شرکت بعمل آمد 1 - آقایان اسماعیل قباخلو، احمدعلی قندالی، محمدعلی قندالی، هوشنگ ابوالی، حیدر قباخلو و نادعلی قباخلو هریک با پرداخت مبلغ 000 ‚ 367 ریال به صندوق شرکت به عضو شرکت پذیرفته شدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000 ‚ 200 ‚ 2 ریال به 000 ‚ 402 ‚ 4 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 - آقایان احمد علی قندالی رییس هییت مدیره، اسماعیل قباخلو نایب رییس و محمد کنشلو مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند، حق امضا اوراق و اسناد بهادار با رییس و نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مدیریت ثبت گرمسار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی