اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 47035

شناسه ملی: 10380634132

تاریخ ثبت: 1391/11/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: مشهد انتهای بلوار فرهنگ بین فرهنگ 43 و 45

کد پستی: 9185894646

تاریخ تاسیس: 1391/11/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/11/12:

10,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سیدمسعود عالی به شماره ملی 155185XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای روح اله یعقوبی به شماره ملی 650934XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم سیده منا عالی به شماره ملی 094470XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی مرادی سیوکی به شماره ملی 070260XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 961117XXXX80854 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/11/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمسعود عالی به شماره ملی 155185XXXX ، آقای روح اله یعقوبی به شماره ملی 650934XXXX و خانم سیده منا عالی به شماره ملی 094470XXXX و آقای مهدی مرادی سیوکی به شماره ملی 070260XXXX به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ آقای سینا صالح زاده به شماره ملی 094594XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای یحیی آریایی به شماره ملی 650995XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961117XXXX19716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید مسعود عالی به شماره ملی 155185XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم سیده منا عالی به شماره ملی 094470XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای روح اله یعقوبی به شماره ملی 650934XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای مهدی مرادی سیوکی به شماره ملی 070260XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 2/10/1396 تعیین گردیدند. ش 950808XXXX51278 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد- انتهای بلوار فرهنگ- بین فرهنگ 43 و 45 پلاک 57 کدپستی 17179 - 91889 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - به موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق گردید انجام کلیه امور خدماتی فضای سبز جمع آوری زباله، نگهداشت فضای سبز، ماشین آلات سبک و سنگین، نظافت معابر شهری پس از اخذ مجوز لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش 950519XXXX71653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مرادی سیوکی به شماره ملی 32 ـ 60777 - 070 برای مدت باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 2/10/96 جایگزین آقای محسن باقری شاندیز به سمت عضو هییت مدیره گردید. ش 950503XXXX25955 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره برای باقیمانده تصدی هییت مدیره تا تاریخ 2/10/96 به قرار ذیل تعیین گردید: آقای سید مسعود عالی به سمت رییس هییت مدیره کد ملی 155185XXXX خانم سیده منا عالی به سمت نایب رییس هییت مدیره کد ملی 094470XXXX آقای روح اله یعقوبی به سمت عضو هییت مدیره کد ملی 650934XXXX آقای مهدی مرادی سیوکی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره کد ملی 070260XXXX 2 - کلیه آوراق و اسناد بهادار تعهد آور رسمی بانکی با امضا، ثابت مدیرعامل و متغیر رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950329XXXX24909 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/10:

طبق مواد 39 و 40 قانون تجارت نقل و انتقال سهام از موارد صدور آگهی نمیباشد ش 950310XXXX78478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای سیدمسعودعالی به شماره ملی 4 ـ 185035 ـ 155 ، آقای روح اله یعقوبی به شماره ملی 1 ـ 934791 ـ 650 ، خانم سیده مناعالی به شماره ملی 7 ـ 470584 ـ 094 آقای محسن باقری شاندیز 094288XXXX برای مدت دو سال به سمت اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند ش 941020XXXX14990 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ .آقای سیدمسعود عالی به شماره ملی 4 ـ 185035 ـ 155 به سمت رییس هییت مدیره.. خانم سیده منا عالی به شماره ملی 7 ـ 470584 ـ 094 به سمت نایب رییس هییت مدیره.. آقای روح اله یعقوبی به شماره ملی 1 ـ 934791 ـ 650 به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره.. آقای محسن باقری شاندیز به شماره ملی 9 ـ 288043 ـ 094 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 941020XXXX80653 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد بلوار سازمان آب بین شهید صادقی 10 و 12 پلاک 114 طبقه همکف کدپستی 918589XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. 2 ـ تعداد اعضا هییت مدیره از 3 به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 941020XXXX16226 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/09:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید مسعود عالی به سمت رییس هییت مدیره. خانم سیده منا عالی به سمت نایب رییس هییت مدیره. آقای روح اله یعقوبی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره. برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بها دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقوداسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و متغیر رییس یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 940409XXXX50205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار سیاست روزجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مسعود عالی و روح اله یعقوبی و سیده منا عالی 3 ـ سینا صالح زاده به سمت بازرس اصلی و یحیی آریایی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 940409XXXX62771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/04/09:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس انتهای بلوار فرهنگ بین فرهنگ 43 و 45 پلاک 57 طبق اول کد پستی 918891XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 2 ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 4 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. ش 940409XXXX16496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/11/12:

شرکت فوق در تاریخ 12/11/91 شماره ثبت 47035 و شناسه ملی 103806XXXX2 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/11/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار خراسان آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه عملیات خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج از کشور در خصوص مشاوره، طراحی، بهینه سازی، مدیریت راه اندازی، مطالعات، تهیه طرح های مقدماتی و نهایی، نظارت و اجرای کلیه عملیات پیمانکاری در رشته ابنیه و پروژه های ساختمانی و سازه ای در رشته های هفتگانه معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهر سازی، ترافیک و نقشه برداری و سایر امور مرتبط شامل: راه سازی و راه آهن، فرودگاه، اسکله و بنادر، عملیات ساخت پل، تونل و ابنیه فنی، طراحی شهری، آب و فاضلاب شامل احداث سدها، بندها، نیروگاه های آبی، کانال های آب و آبرسانی، انجام کلیه امور مربوط به مطالعات و طراحی ژیوتکنیک، ژیوفیزیک، آزمایشات مقاومت مصالح ، نظارت فنی مربوط به جوش، انجام کلیه امور مربوط به نقشه برداری (نقشه برداری زمینی، فتو گرامتری و هیدرو گرافی) تسطیح اراضی و معماری، طراحی داخلی و خارجی ساختمان، دکوراسیون و زیبا سازی، محوطه سازی، باغ آرایی و منظر، تهیه طرح های مقدماتی و اجرایی، المانها، یادمانها، سردرها، تهیه دفترچه متره و برآورد، اسناد مناقصه پیمان و صورت وضعیت طرح های اجرایی، طرح و مجری پروژه های ساختمانی بلند مرتبه و انبوه سازی، انجام کلیه امور بازرگانی بین المللی، تجاری طبق مقررات صادرات و واردات، خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی، صادرات مجدد و فروش آن به مصرف کنندگان داخلی و خارجی، ترخیص کالا از گمرکات و بنادر کشور، اخذ و اعطا نمایندگی از و به داخل و خارج کشور، تاسیس و راه اندازی کارخانه های تولید کلیه وسایل و تجهیزات مربوط به فعالیت شرکت، اخذ وام و اعتبار و گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه بانکی در بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی جهت شرکت، شرکت در مناقصه ها و مزایده های داخلی و خارجی در بخش های دولتی و خصوصی، برپایی نمایشگاه، تاسیس شعبه، انعقاد قرارداد با شرکتها، ادارات، سازمان ها و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان خراسان رضوی، شهر مشهد، میدان ابو طالب، نبش حر عاملی 47 جایگاه 149 طبقه سوم. 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/10 ریال منقسم به یک هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/10 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 147/49825 مورخ 28/10/1391 نزد بانک ملت شعبه بلوار سجاد پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سید مسعود عالی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محمد جواد رضوان طلب به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 خانم سیده منا عالی به سمت عضو هییت مدیره. 45 آقای حامد ره پیما به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای حامد ره پیما به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا ثابت مدیر عامل و متغیر رییس هییت مدیره یا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای سینا صالح زاده به عنوان بازرس اصلی 28 آقای سید رضا احمدی به عنوان بازرس علی البدل ش 201610XXXX118036XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی