اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 81

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 1584 مورخ 8/4/1387 شرکت و به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده شرکت که در تاریخ 19/3/1387 با حضور اکثریت شرکا در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید و به موجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت که در تاریخ 19/3/1387 در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. 1- آقای نصرتاله سلیمی حقیقت به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا ناطقیان و آقای مهرداد مهردادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ناطقیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2- کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای اعضای هیئت مدیره به همراه شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت فیروزکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد نامه شماره 1447 مورخ 28/9/84 و به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ 5/9/84 که با حضور اکثریت اعضا تشکیل و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 5/9/84 که در محل شرکت تشکیل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - آقای نصرت الله سلیمی حقیقت به سمت رییس هییت مدیره و آقای فیروز مهردادی و علیرضا ناطقیان به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی ناطقیان به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 - در اجرای ماده 109 ق. تجارت خانمها عاطفه ناطقیان، لعیا تقی خانی و رقیه کربلایی میرزایی به سمت هییت نظار برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای اعضای هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. کفیل ثبت فیروزکوه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی