اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2592

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 25/5/85 شرکت مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 1 - عبارت سرویس ایاب وذهاب و طرح های آماری به موضوع شرکت اضافه و در نتیجه ماده دو اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 2 - تراز نامه و حساب سود و زیان سال های مالی 1382 ، 1383 و 1384 شرکت مورد تصویب قرار گرفت. 3 - آقای سید رضا حسینی به سمت بازرس اصلی و خانم زهرا پزشکی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 5 - آقای عباسعلی وحدت بسمت رییس هییت مدیره و خانم عزت السادات مدنی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای قاسم وحدت به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رییس اداره ثبت اسناد و املاک گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی