اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 14030

شناسه ملی: 10840445715

تاریخ ثبت: 1392/02/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: ماه مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید ماده 4 آدرس یزد شهرستان یزد بخش مرکزی شهر یزد کوی امیر المومنین کوچه 26 شهید باهنر -LSB- امیرالمومنین -RSB- کوچه 24 امیرالمومنین -LSB- 14 سابق -RSB- پلاک 0 طبقه زیرزمین

کد پستی: 8916989002

تاریخ تاسیس: 1392/02/02

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

1,200,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/07/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/07/1398 آقای امیر دهشیری زاده به کد ملی 442019XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم شمسی جعفری به کد ملی 443155XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 980714XXXX28618 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضای هییت مدیره عبارتند از مجتبی شفیعیان فر کد ملی 443347XXXX و محمد شفیعیان فر کد ملی 442012XXXX ومهسا حسنی کد ملی 442028XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند 2 - امیر دهشیری زاده کد ملی 442019XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا رضی هنومرور کد ملی 443355XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 - صورتهای مالی شرکت منتهی به سال 95 - 96 مورد تصویب قرار گرفت ش 980108XXXX55579 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 14/11/1397 مجتبی شفیعیان فر به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و محمد شفیعیان فر به سمت نایب رییس هییت مدیره و مهسا حسنی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی وسایر نامه های اداری و اوراق عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد ش 980108XXXX25809 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 19/01/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مجتبی شفیعیان فر کد ملی 443347XXXX و محمد شفیعیان فر کد ملی 442012XXXX ومهسا حسنی کد ملی 442028XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند 2 ـ آقای امیر دهشیری زاده کد ملی 442019XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا رضی هنومرور کد ملی 443355XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970206XXXX63122 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1397 آقای مجتبی شفیعیان فر کد ملی 443347XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد شفیعیان فر کد ملی 442012XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم مهسا حسنی به کد ملی 442028XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی وسایر نامه های اداری و اوراق عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 970206XXXX49108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/02/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/01/1397 با توجه به تغییر محل شرکت ماه مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:ماده 4 )آدرس:یزد ـ شهرستان یزد ـ بخش مرکزی ـ شهر یزد ـ کوی امیر المومنین ـ کوچه 26 شهید باهنر[امیرالمومنین] ـ کوچه 24 امیرالمومنین[ 14 سابق] ـ پلاک 0 ـ طبقه زیرزمین ـ کدپستی 891698XXXX ش 970206XXXX16266 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1395 با توجه به تغییر محل شرکت ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید:ماده 4 )آدرس:یزد خیابان آذر یزدی طبقه تحتانی املاک طلای شرق کدپستی 891698XXXX ش 950922XXXX65500 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/08/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از مجتبی شفیعیان فر به کد ملی 443347XXXX و محمد شفیعیان فر به کد ملی 442012XXXX و حبیب اله جهرمی به کد ملی 442046XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 ـ امیر دهشیری زاده به کد ملی 442019XXXX به سمت بازرس اصلی و رضا رضی هنومرور به کد ملی 443355XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 3 ـ صورتهای مالی منتهی به سال های 92 و 93 و 94 مورد تصویب قرارگرفت. ش 950922XXXX75704 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/09/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/08/1395 مجتبی شفیعیان به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل محمد شفیعیان فر به سمت نایب رییس هییت مدیره حبیب اله جهرمی به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی وسایر نامه های اداری و اوراق عادی شرکت با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950922XXXX95881 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/02:

شرکت فوق در تاریخ 02/02/1392 شماره ثبت 14030 و شناسه ملی 108404XXXX5 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 02/02/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار پیمان یزد آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: انجام کلیه امور مشاوره و پیمانکاری در رشته های آب تاسیسات و تجهیزات ساختمان و کشاورزی و مابقی به شرح ماده 2 اساسنامه و ضمنا انجام کلیه فعالیت ها پس از اخذ مجوزهای لازم می باشد. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان یزد شهر یزد ب جهاد اول بلوار پاسداران ک پاسداران 2 پ 5 کدپستی 894916XXXX همراه مدیر عامل 091315XXXX2 4 سرمایه شرکت: مبلغ 1200000 ریال منقسم به یکصد و بیست سهم 10000 ریالی که تعداد یکصد و بیست سهم با نام می باشد که مبلغ 420000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1/3557 مورخ 24/01/1392 نزد بانک صادرات شعبه امام حسین پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای مجتبی مزنگی شاه آبادی با کد ملی 443347XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 آقای احسان آب روشن با کد ملی 443334XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 آقای محمد حسین مصطفوی با کد ملی 443042XXXX به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای محمد حسین مصطفوی با کد ملی 443042XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای محمد حسین مصطفوی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضای محمد حسین مصطفوی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 آقای امید دهشیری زاده با کد ملی 442019XXXX به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای رضا رضی هنومرور با کد ملی 443355XXXX به عنوان بازرس علی البدل ش 934250XXXX111400XXXX اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی