اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2554

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 0 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورت جلسات مجمع عمومی فوقالعاده مورخ 21/1/86 شرکت تعاونی معدنی آذر دوز که ضمن شماره 4475-23/4/86 به تایید اداره کل تعاون استان آ. غ نیز رسیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- انحلال شرکت به تصویب رسید. 2- آقایان یعقوب حفیظی به نشانی ارومیه، مجتمع مسکونی دانشکده، فاز یک، طبقه 3، قاسم تیمورزاده به نشانی ارومیه، بهنق، خ امامت، روبروی مدرسه استاد شهریار، سعید اختری دانالو به نشانی ارومیه، شهرک ایثار، آخر جمهوری، 12 متری دوم، پ 41 به سمت مدیران تصفیه شرکت به مدت یک سال انتخاب شدند. 3- امضای ذیل ثبت دفتر مربوطه در تاریخ 1/5/86 تکمیل شد. مسئول ثبت شرکتهای ارومیه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی