اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 1482

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/01/29

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/01/29

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تغییرات شرکت اورانوس کار جنوب (سهامی خاص) به شماره ثبت 1482 طبق صورتجلسه مجمع عمومی و عمومی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 14/09/1387 که طی نامه وارده 15842 مورخ 16/09/1387 ارسال گردید اعضای هییت مدیره: آقای علی نوروزی زاد به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره خانم اعظم نوروزی زاد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای جهانگیر نوروزی زاد به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. و حق امضا اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی آقای رستم بارانیان بازرس علی البدل آقای ذوالفقار سبزی زاده برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. و روزنامه نور خوزستان جهت آگهی تعیین شد. سرمایه شرکت از مبلغ یک میلوین ریال به مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یکصد هزار ریالی با نام افزایش یافته که تماماً طی گواهی شماره 914/10940/57 مورخ 17/09/1387 بانک تجارت شعبه مرکزی ایذه واریز گردیده و ماده 5 اساسنامه به شرح زیر فوق اصلاح شده است. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت اورانوس کار جنوب سهامی خاص تحت شماره 1482 در تاریخ 29/1/1383 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار نور خوزستان جهت اطلاع عموم به شرح زیر آگهی می شود: 1 - نام شرکت: اورانوس کار جنوب ( سهامی خاص) 2 - موضوع شرکت: انجام عملیات برق رسانی شامل تامین و نگهداری, خطوط برق, نصب و راه اندازی تابلوهای برق, کابل کشی زیرزمینی برق, نصب دکلهای مخابراتی, کابل کشی سیستمهای مخابراتی, تاسیس اتی, ایمن و نظارت و انجام کارهای ژیوتکنیک و پلی تکنیک, حفاری, تزریق, لوله کشی, جوشکاری, لوله و خطوط لوله و دیگر موضوعات مندرج در ماده دو اساسنامه. 3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقداً طی گواهی شماره 506/5292 - 27/1/83 بانک کشاورزی شبه ایذه واریز و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4 - مرکز اصلی شرکت: شهرستان ایذه, خیابان محمد رسول الله (ص) کوچه آفتاب, فرعی دوم, تلفن: 20325/5 - مدت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود می باشد. 6 - اختیارات مدیر عامل طبق مفاد اساسنامه خواهد بود. 7 - اعضا هییت مدیره عبارتند از: مهندس علی نوروزی زاد به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و خانم اعظم نوروزی زاد به عنوان رییس هییت مدیره و جهانگیر نوروزی زاد به سمت نایب رییس هییت مدیره که برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8 - حق امضا اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک, سفته, بروات, قراردادها) با امضا مدیر عامل به تنهایی به مهر شرکت معتبر است. 9 - بازرسین عبارتند از: رستم بارانیان بازرس اصلی و ذوالفقار سبزی زاده به عنوان بازرس علی البدل که برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 10 - روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی