اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 5246

شناسه ملی: 10460084946

تاریخ ثبت: 1382/09/11

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1398 ونامه 40314/67 مورخه 20/11/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان تغییرات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان بناب آبادی آزادراه زنجان قزوین محله پایانه بار صبا بلوار راهبران آزاد راه کیلومتر 5 زنجان قزوین پلاک 0 ساختمان پایانه بار صبا طبقه همکف واحد 18

کد پستی: 4515174414

تاریخ تاسیس: 1382/09/11

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/10/08:

1,002,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/10/1398 ونامه 40314/67 مورخه 20/11/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به:استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، آبادی آزادراه زنجان قزوین، محله پایانه بار صبا، بلوار راهبران، آزاد راه کیلومتر 5 زنجان قزوین، پلاک 0 ، ساختمان پایانه بار صبا، طبقه همکف، واحد 18 کدپستی 451517XXXX انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. هییت مدیره شرکت مرکب از 2 الی 5 نفرخواهد بود که درمجمع عمومی عادی یاعادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا خارج از انتخاب می شوند. و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد. آقای آیت رحیمی به کد ملی 428535XXXX با پرداخت 1000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. آقای رضا احمدی به کد ملی 428399XXXX با پرداخت 1000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت ازمبلغ 000/000/1 ریال به 000/002/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس ازافزایش سرمایه عبارت است از: آقای مهدی محمدی دارای 200/000 ریال سهم الشرکه 2 آقای سیامک محمدی دارای 200/000 ریال سهم الشرکه 3 آقای حسن محمدی دارای 200/000 ریال سهم الشرکه 4 آقای محمد محمدی دارای 400/000 ریال سهم الشرکه 5 آقای آیت رحیمی دارای 1000 ریال آقای رضااحمدی دارای 1000 ریال ش 981204XXXX75688 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 08/10/1398 ونامه 40314/67 مورخه 20/11/98 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محمدی با کد ملی 428098XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره عضو اصلی 2 . آقای سیامک محمدی با کد ملی 428432XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره عضو اصلی 3 . آقای حسن محمدی با کد ملی 428429XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره عضو اصلی 4 . آقای آیت رحیمی با کد ملی 428535XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی 5 . آقای رضا احمدی با کد ملی 428064XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو اصلی برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مشترک آقایان مهدی محمدی با سمت رییس هییت مدیره و حسن محمدی با سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا با امضای آقای مهدی محمدی با سمت رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981204XXXX14748 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/12/1395 و نامه شماره 20452/67 مورخ 14/12/95 اداره کل حمل و نقل و پایانه های زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ماده 14 اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: هییت مدیره شرکت مرکب از 2 الی 4 نفرخواهد بود که درمجمع عمومی عادی یاعادی بطور فوق العاده از بین شرکا و یا خارج از شرکت انتخاب می شوند ش 951221XXXX59710 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/12/1395 و نامه شماره 20452/67 مورخ 14/12/95 اداره کل حمل و نقل و پایانه های زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:. آقای مهدی محمدی با کد ملی 428098XXXX . آقای سیامک محمدی با کد ملی 428432XXXX . آقای حسن محمدی با کد ملی 428429XXXX ش 951221XXXX37977 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/12/1395 و نامه شماره 20452/67 مورخ 14/12/95 اداره کل حمل و نقل و پایانه های زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هییت مدیره: آقای مهدی محمدی با کد ملی 428098XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای سیامک محمدی با کد ملی 428432XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسن محمدی با کد ملی 428429XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره * حق امضا: کلیه اوراق بهادار و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مشترک آقایان مهدی محمدی با سمت رییس هییت مدیره و حسن محمدی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد ش 951221XXXX04285 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/04/10:

به استناد تاییدیه شماره 4591/67 ـ 14/4/1393 سازمان حمل نقل پایانه های استان زنجان و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 4/4/93 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه ای از شرکت درشهرستان ایجرود به آدرس جاده زنجان ـ کیلومتر 10 ـ روبروی شرکت ریخته گری سهند کدپستی 451611XXXX تافتتاح شدو آقای سیامک محمدی فرزند محمد متولدبشماره شناسنامه 764 به سمت مدیر شعبه انتخاب شدند. ش 930418XXXX26772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد تاییدیه شماره 7965/67 5/5/89 سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 18/3/89 که در تاریخ 22/3/89 واصل گردیده: 1 آقایان حسن محمدی سیامک محمدی مهدی محمدی و علی بهرامی به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 2 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 18/3/89 آقای سیامک محمدی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین محمدی به سمت مدیر عامل انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک با امضا مشترک آقایان حسن محمدی مدیر عامل و سیامک محمدی رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. دفتر در تاریخ 6/7/89 تکمیل و امضا شد. ثبت شرکتهای زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد تاییدیه شماره 5350/67 3/5/86 سازمان حمل و نقل پایانه های استان زنجان و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 26/3/86 شرکت مزبور که در مورخ 29/3/86 واصل گردیده: 1 آقایان حسن محمدی و سیامک محمدی و مهدی محمدی و محمد محمدی به سمت اعضا هییت مدیره به مدت 4 سال انتخاب شدند. 2 به استناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 26/3/86 آقایان حسن محمدی به سمت مدیر عامل و مهدی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و سیامک محمدی به سمت رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای آقای حسن محمدی و سیامک محمدی همراه با مهر شرکت معتبر است. 3 دفتر در مورخ 4/5/86 تکمیل و امضا شد. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/11:

شرکت فوق در تاریخ 11/9/82 تحت شماره 5246 این اداره به ثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: انجام امور حمل و نقل جاده ای داخلی کالا از مبدا شهرستان زنجان به سایر نقاط کشور و همچنین ایجاد هرگونه شعب و یا نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قابل انجام می باشد طبق مجوز شماره 18/8354/67 به تاریخ 3/9/82 سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های استان زنجان. 2 - مرکز اصلی شرکت: زنجان کیلومتر 4 اتوبان زنجان - قزوین پایانه حمل و نقل بار زنجان غرفه شماره 22/3 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال. 4 - مدیران و دارندگان حق امضا: آقای محمد محمدی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و رییس هییت مدیره - آقای حسن محمدی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره - خانم زهرا محمدی قزلجه به عنوان مدیر عامل خارج از شرکت و آقای سیامک محمدی به عنوان عضو اصلی هییت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته - بروات - قراردادها عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 - اساسنامه شرکت مشتمل بر 27 ماده و یک تبصره به تصویب رسید. 6 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. رییس ثبت زنجان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی