اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 5849

شناسه ملی: 10200118991

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

کد پستی: 5183731753

آدرس: به نشانی جدید آذربایجان شرقی شهر تبریز نصف راه خیابان علامه امینی بلوار 22 بهمن پلاک 0 مجتمع تجاری عمران طبقه سوم واحد 205

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX به سمت رییس هییت مدیره علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره فرحناز مظلومی به کد ملی 137641XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980516XXXX27932 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 27/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX فرحناز مظلومی به کد ملی 137641XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. سولماز فرشباف وظیفه به کد ملی 137946XXXX و حسن همت پور به کد ملی 137214XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی 1396 و 1397 تصویب رسید. ش 980516XXXX39455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هییت مدیره مرکب از اعضا ذیل برای دو سال انتخاب گردیدند: علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX فرحناز مظلومی به کد ملی 137641XXXX بازرسان: سولماز فرشباف وظیفه به کد ملی 137946XXXX حسن همت پور به کد ملی 137214XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و سود و زیان مربوط به عملکرد دوره مالی منتهی به 1395 تصویب رسید. ش 960628XXXX27691 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/29:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/02/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX به سمت رییس هییت مدیره علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره فرحناز مظلومی به کد ملی 137641XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960329XXXX85804 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: آذربایجان شرقی ـ شهر تبریز ـ نصف راه ـ خیابان علامه امینی ـ بلوار 22 بهمن ـ پلاک 0 ـ مجتمع تجاری عمران ـ طبقه سوم ـ واحد 205 کدپستی 518373XXXX تغییر یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 951221XXXX13743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX به سمت رییس هییت مدیره و سمینه ناصری آذربه کد ملی 158013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک ، سفته ، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و سایر نامه های اداری وعادی با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 951208XXXX72522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/10/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX و یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX و سمینه ناصری آذر به کد ملی 158013XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 951012XXXX31634 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 06/03/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX به سمت رییس هییت مدیره علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره فرحناز مظلومی به کد ملی 137641XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950325XXXX94510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/02/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اسماعیلی به کد ملی 158071XXXX به سمت رییس هییت مدیره یعقوب فرید احمدی نیا به کد ملی 169934XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره فرحناز مظلومی به کد ملی 137641XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940319XXXX40976 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/03/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 1/3/92 که در تاریخ 6/3/92 به این اداره واصل گردیده آقای یعقوب فرید احمدی نیا کد ملی 169934XXXX و کدپستی 517575XXXX آقای علی اسماعیلی کد ملی 158071XXXX و کدپستی 518483XXXX خانم فرحناز مظلومی کد ملی 137641XXXX و کدپستی 517575XXXX به سمت اعضای هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای حسن همت پور کد ملی 137214XXXX و کدپستی 518373XXXX آقای مجتبی ناصری آذر کد ملی 158018XXXX و کدپستی 541763XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهدآزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای یعقوب فرید احمدی نیا به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای علی اسماعیلی به سمت رییس هییت مدیره خانم فرحناز مظلومی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضا آقای یعقوب فرید احمدی نیا و علی اسماعیلی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 001010XXXX115741XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسیول ثبت شرکت های تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/03/13:

به استناد صورت جلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 21 و 22 و 23/2/88 شرکت طرح نوین ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 5849 به شناسه ملی 102001XXXX1 پس از نقل و انتقال سهام، ماده 45 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: «شرکت به وسیله هییت مدیره مرکب از دو نفر که از میان صاحبان سهام انتخاب شده اداره می شود ضمناً انجام موارد یک الی هشت ماده فوق جزو اختیارات مدیر عامل می باشد» و آقایان یعقوب فرید احمدی نیا و علی اسماعیلی به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان حسن همت پور به عنوان بازرس اصلی و مجتبی ناصری آذر به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین، سپس آقای یعقوب فرید احمدی نیا به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و آقای علی اسماعیلی به عنوان رییس هییت مدیره انتخاب و حدود اختیارات مدیر عامل 8 مورد قید شده در ماده 45 اساسنامه می باشد و آقایان یعقوب فرید احمدی نیا و علی اسماعیلی متفقاً حق امضا دارند. اداره ثبت اسناد و املاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/87 شرکت طرح نوین ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 5849 شناسه ملی 102001XXXX1 بموضوع فعالیت شرکت مندرج در ماده دو اساسنامه موارد (اجرای تاسیس ات و تجهیزات انواع ساختمانها، ابنیه فنی بتنی، اجرای انواع شبکه های آب و فاضلاب و آبیاری و زهکشی) اضافه گردید. مسیول ثبت شرکت های ثبت تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی