اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 265561

شناسه ملی: 10103089011

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 16 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/03/18:

10,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/05/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1394 وبه استناد مجوز شماره 4778 مورخ 23/02/1394 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به جاده ملارد ـ جنب پمپ بنزین انتهای خ صاحب الزمان عج ـ خ گلستان ـ بوستان 3 ـ فلکه اول اسگویی تغییر وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ماده 9 اساسنامه از 15 % به 30 % تغییر یافت وماده مربوطه در اسانامه اصلاح گردید. پ 940510XXXX86171 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 05/02/1394 به استناد مجوز شماره 4778 مورخ 23/02/1394 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرزتصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر رمضانی انبارداران به کد ملی 005034XXXX به سمت رییس هییت مدیره ساناز رمضانی انبارداران به کد ملی 001330XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره فریده جهانگیر انبارداران به کد ملی 003596XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی اصغر رمضانی انبارداران به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با دو امضا علی اصغر رمضانی انبارداران مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت 2 - ساناز رمضانی انبارداران نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود. و در غیاب رییس هییت مدیره امضای فریده جهانگیر منشی هییت مدیره معتبر است. همچنین اوراق عادی شرکت تعاونی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ 940330XXXX41690 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 05/02/1394 به استناد مجوز شماره 4778 مورخ 23/02/1394 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز تصمیمات ذیل اتخاذ شد : علی اصغر رمضانی انبارداران به کد ملی 005034XXXX و ساناز رمضانی انبارداران به کد ملی 001330XXXX و فریده جهانگیری انبارداران به کد ملی 003596XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و بهرام جهانگیر انبارداران به کد ملی 005929XXXX و فریده رمضانی انبارداران به کد ملی 003640XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند اقدس رمضانی انبارداران به کد ملی 005025XXXX به سمت بازرس اصلی و افسانه جهانگیر انباردان به کد ملی 005941XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ 940330XXXX97879 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 18/3/90 و تاییدیه شماره 3327/90 مورخه 21/3/90 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید: ایوب صفوی هیر به کد ملی 005035XXXX به سمت بازرس اصلی و فریده جهانگیر انباردان به کد ملی 003596XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ 000/500/10 ریال به مبلغ 000/000/025/2 ریال افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخه 15/6/88 تاییدیه شماره 5126 مورخه 28/7/88 اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی به شرح زیر اتخاز گردید: اساسنامه جدیدی شامل 52 ماده و 27 تبصره به تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. فرحناز شاهنده گللو ساناز رمضانی انباردان علی اصغر رمضانی انباردان به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و ساناز صفوی هیر به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. ایوب صفوی هیر به سمت بازرس اصلی و جهانگیر انباردان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/7/88 فرحناز شاهنده گللو به عنوان رییس هییت مدیره و علی اصغر رمضانی انباردان به عنوان نایب رییس هییت مدیره و ساناز رمضانی انباردان به عنوان منشی هییت مدیره و علی اصغر رمضانی انباردان به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره با دو امضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. و سایر اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی