اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 960

شناسه ملی: 10420344874

تاریخ ثبت: 1391/10/20

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/10/20

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/10/20:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

موسسه فوق در تاریخ 20/10/91 شماره ثبت 960 و شناسه ملی 104203XXXX4 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 20/10/91 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع موسسه: شرکت در دوره های ترویجی و باز توانی دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی پیشگیری از اعتیاد (در قالب سمینار همایش کارگاه های آموزشی و نمایشگاهی) پیشگیری از آسیبهای اجتماعی (همسر آزاری کودک آزاری طلاق) ارایه خدمات مشاوره و مددکاری شرکت در نمایشگاه همایش و سمینار و جشن ها و اعیاد مذهبی پس از اخذ مجوزهای لازم. 2 ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی موسسه: 1 ـ 3 ـ استان خوزستان شهرستان اهواز چهارصد دستگاه خ علامه جنب پارک علامه مجتمع بهزیستی شهدا. 4 ـ سرمایه موسسه: مبلغ 000/000/1 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران موسسه: 1 ـ 5 ـ خانم سودابه احمدی بیرگانی بسمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم فروزان احمدی بیرگانی بسمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ خانم سوسن احمدی بیرگانی بسمت عضو هییت مدیره. 4 ـ 5 ـ آقای اصغر احمدی بیرگانی بسمت عضو هییت مدیره. 5 ـ 5 ـ آقای شهرام حاتمی کاه کش بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 6 ـ 5 ـ خانم راضیه بلدی بسمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 7 ـ 5 ـ آقای محمد موسوی بسمت خزانه دار. 8 ـ 5 ـ آقای محمد موسوی بسمت مدیرعامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک و سفته و براوات و قراردادها باامضای رییس هییت مدیره و خزانه دار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 8 ـ بازرس اصلی و علی البدل: 1 ـ 8 ـ خانم پروانه بلدی به عنوان بازرس اصلی 2 ـ 8 ـ خانم لیدا میرجانی به عنوان بازرس علی البدل مسیول ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی