اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 9111

شناسه ملی: 14007809400

تاریخ ثبت: 1397/06/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 7591888695

آدرس: جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج ، سیلو ، خیابان 14 متری ، بلوار شهیدهرمزپور ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1397/06/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هییت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده 31 اساسنامه اصلاح گردید ش 980621XXXX60702 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: - 1 بهروزرحمانی رضاییه به شماره ملی 007330XXXX و محمدبزرگ خو به شماره ملی 005790XXXX و رضا حمیدی برشنه به شماره ملی 254013XXXX و محمدعلی فرهادی به شماره ملی 237079XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 2 - یاسر جهانبازی به شماره ملی 254997XXXX به سمت بازرس اصلی و پروانه ماندنی به شماره ملی 254004XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند 3 - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش 980621XXXX21232 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: بهروزرحمانی رضاییه به شماره ملی 007330XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و محمدبزرگ خو به شماره ملی 005790XXXX به سمت رییس هییت مدیره و رضا حمیدی برشنه به شماره ملی 254013XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدعلی فرهادی به شماره ملی 237079XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضا کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضا رضا حمیدی برشنه (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش 980621XXXX07590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/07/1397 تغییرات ذیل اتخاذ شد: محل جدید شرکت در استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، سیلو، خیابان ( 14 متری)، بلوار شهیدهرمزپور، پلاک 0 ، طبقه همکف کد پستی 759188XXXX تعیین گردید و ماده مربوط در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش 970722XXXX67771 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/06/07:

تاسیس شرکت سهامی خاص برنا بتن آژند در تاریخ 07/06/1397 به شماره ثبت 9111 به شناسه ملی 140078XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت و نفت وگاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله مصلی ـ خیابان ولیعصر ـ خیابان ( 16 متری مصلی) ـ پلاک 29 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 759177XXXX سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 206 مورخ 13/05/1397 نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد 3005 پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هییت مدیره آقای محمد بزرگ خو به شماره ملی 005790XXXX و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال آقای بهروز رحمانی رضاییه به شماره ملی 007330XXXX و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال خانم فرزانه دانشی به شماره ملی 424002XXXX و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضافرزانه دانشی (نایب رییس هییت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سمیه حسینی به شماره ملی 422030XXXX به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم پریسا قبادیان به شماره ملی 424025XXXX به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش 970607XXXX60264 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی