اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 516

شناسه ملی: 14008816070

تاریخ ثبت: 1398/09/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

تاریخ تاسیس: 1398/09/14

کد پستی: 4593158611

آدرس: استان زنجان شهرستان طارم بخش مرکزی دهستان گیلوان روستا گیلانکشه محله ندارد کوچه بهارستان 12 کوچه ایثار پلاک 32 طبقه اول

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/09/14:

6,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/09/14:

تاسیس شرکت تعاونی پاک زیتون گیلانکشه در تاریخ 14/09/1398 به شماره ثبت 516 به شناسه ملی 140088XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: فرآوری و سورتینگ محصولات باغی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان، شهرستان طارم، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستا گیلانکشه، محله ندارد، کوچه بهارستان 12 ، کوچه ایثار، پلاک 32 ، طبقه اول کدپستی 459315XXXX سرمایه شخصیت حقوقی: 6/500/000 ریال می باشد. منقسم به 13 سهم 500000 ریالی که تمامی آن برابر گواهی بانکی شماره 366/20/2104 مورخ 11/09/1398 بانک توسعه تعاون شعبه طارم پرداخت شده است. اولین مدیران: آقای غلامرضا فلاحی به شماره ملی 539991XXXX به سمت مدیر عامل و به سمت رییس هییت مدیره و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال آقای حسن فلاحی به شماره ملی 539001XXXX به سمت عضو هییت مدیره و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین فلاحی به شماره ملی 539001XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت 3 سال خانم مهری جعفری به شماره ملی 539993XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال خانم سیمین دوخت جعفری به شماره ملی 539941XXXX به سمت عضو هییت مدیره عضو علی البدل به مدت 3 سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای غلامرضا فلاحی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل )به اتفاق آقای حسن فلاحی (نایب رییس هییت مدیره)و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای غلام رضا فلاحی (رییس هییت مدیره و مدیر عامل )و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان: آقای اباذر فلاحی به شماره ملی 539941XXXX به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی خانم سمیرا رکابی به شماره 539010XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه جمهوری اسلامی برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. ش 980914XXXX40218 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری طارم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی