اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 354625

شناسه ملی: 10104047703

تاریخ ثبت: 1388/06/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 1958675884

آدرس: استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد محل شرکت به تهران خیابان پاسداران بهارستان ششم پلاک 17 و

تاریخ تاسیس: 1388/06/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/01/30:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/23:

200,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/09/07:

300,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/06/28:

200,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی میر سمیعی به شماره ملی 062209XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای رضا یوسف نژاد کبریا به شماره ملی 206069XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره آقای مصطفی جودکی به شماره ملی 005218XXXX به سمت عضو هییت مدیره () برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهد اور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قرار دادها و نامه های عادی واداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا وهمراه با مهر شرکت معتبر می باشد پ 980814XXXX38142 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/12:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/10/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به تهران خیابان پاسداران بهارستان ششم پلاک 17 و کدپستی 195867XXXX انتقال یافت و بدینوسیله ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. پ 1784034 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 30/1/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 آقای رضا یوسف نژادکبریا به شماره ملی 206069XXXX به شماره شناسنامه 1990 تاریخ تولد 2/1/1338 فرزند جان آقا با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/300 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 3 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی میرسمیعی به شماره ملی 062209XXXX و آقای رضا یوسف نژادکبریا به شماره ملی 206069XXXX و آقای علی بیادی به شماره ملی 060064XXXX 4 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی میرسمیعی به شماره ملی 062209XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا یوسف نژاد کبریا به شماره ملی 206069XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای علی بیادی به شماره ملی 060064XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی بیادی به شماره ملی 060064XXXX به سمت مدیر عامل . 5 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و قراردادها و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 10/2/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/09/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مجتبی میرسمیعی به شماره ملی 062209XXXX به شماره شناسنامه 34 تاریخ تولد 12/6/36 فرزند عطا با پرداخت مبلغ 000/000/100 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/200 ریال به مبلغ 000/000/300 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجتبی میرسمیعی به شماره ملی 062209XXXX و آقای علی بیادی به شماره ملی 060064XXXX/3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی میرسمیعی به شماره ملی 062209XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی بیادی به شماره ملی 060064XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای علی بیادی به شماره ملی 060064XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 22/9/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 23/9/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 خانم معصومه گلستان بخش به شماره ملی 004272XXXX با دریافت مبلغ 000/000/100 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/300 ریال به مبلغ 000/000/200 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 4/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق در تاریخ 28/6/1388 تحت شماره 354625 و شناسه ملی 101040XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 28/6/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1 ـ موضوع شرکت: تهیه تامین پخش توزیع و فروش و صادرات کلیه مواد اولیه المانهای الکتریکی فلزی غیرفلزی تجهیزات آزمایشگاهی پس از اخذ مجوزهای لازم طراحی پژوهش و تولید قطعات فلزی و غیرفلزی و مجموعه های الکترومکانیکی الکتروشیمی هیدرولیکی پنوماتیکی قطعات و تجهیزات سیستمهای مخابراتی انجام کلیه امور مربوط به فناوری اطلاعات خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خصوصا در زمینه موضوع اصلی فعالیت شرکت حق العملکاری و ترخیص کالا از گمرکات داخلی کشور اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات اعتباری شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و بخش خصوصی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی سرمایه گذاری و مشارکت در طرحهای تولیدی و صنعتی و بازرگانی شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی تخصصی و غیرتخصصی. 2 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: 1 ـ 3 ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان هفت تیر خ بهار شیراز پ 163 ط 3 . 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/200 ریال می باشد. 5 ـ اولین مدیران شرکت: 1 ـ 5 ـ آقای علی بیادی به سمت رییس هییت مدیره. 2 ـ 5 ـ خانم معصومه گلستان بخش به سمت عضو هییت مدیره. 3 ـ 5 ـ آقای علی بیادی به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی