اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 103388

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه2/2/85و تاییدیه شماره13369 مورخه23/3/85اداره کل تعاون استان تهران (وزارت تعاون) در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید: نشانی شرکت به تهران بلوار میرداماد غربی ک دفینه پ1/22ط اول واحد 2 منتقل شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/11/13:

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه 12/3/82 و تاییدیه شماره 8999 مورخه 21/4/82 اداره کل تعاون استان تهران (شهرستان ساوجبلاغ) در شرکت فوق تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. آقایان وحید عباسپور تهرانی فرد،علی فاتحی، محمد حاجیان مقدم به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم فهیمه حاجیان مقدم به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. آقایان محسن طارمیان به عنوان بازرس اصلی و پرویز اخوان آملی به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند. طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/3/82 آقای وحید عباسپور تهرانی فرد به عنوان رییس هییت مدیره و آقای محمدحاجیان مقدم به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای علی فاتحی به عنوان منشی هییت مدیره و آقای نصرت اله کریمخانی به عنوان مدیر عامل شرکت منصوب و مقرر گردید که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی پس از تصویب هییت مدیره بامضا ثابت مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی