اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 608

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/07/11:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/7/83 شرکت مزبور که در تاریخ 7/7/83 واصل گردید. 1 خانم آذر اسدی ده میر احمدی به سمت بازرس اصلی و آقای قنبر علی کیانی شاهوندی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار فجر خوزستان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3 اعضای هییت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقایان: غلامعلی کیانی شاهوندی، سلطان محمدکیانی شاهوندی و علی کیانی شاهوندی. 4 به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 7/7/83 آقای غلامعلی کیانی شاهوندی به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقای سلطان محمدکیانی شاهوندی به عنوان نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و نیز مقرر گردید امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله: چک، سفته و برات و . . . با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ایذه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی