اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 11972

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 27/3/81 شرکت فوق تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید آقایان مسعود محدث خراسانی و حمید مسلم و خانم آمنه کاظم زاده بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و محمد طبسی بسمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیده اند که بر طبق مصوبات هییت مدیره آقای مسعود محدث بسمت رییس هییت مدیره و خانم آمنه کاظم زاده بسمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل و آقای حمید مسلم بسمت منشی هییت مدیره انتخاب و حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از دو امضای رییس هییت مدیره و یا منشی هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و آقایان علی اصغر استاجی و علی هاشمی به ترتیب سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیده اند اساسنامه جدید مشتمل بر 66 ماده و 48 تبصره مورد تصویب قرار گرفت رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی